به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٧۶ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٠ میلیارد تومان مربوط به آبان می باشد.