به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت دامداری تلیسه نمونه در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٩۴ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٢ میلیارد تومان مربوط به آبان می باشد.