به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٩٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد داشته است که حدود ١۵ میلیارد تومان از این مبلغ در آبان تحقق یافته است.