به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،صنعت روی زنگان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.