بر اساس این گزارش، این بیمه‌ در جهت برقراری تأمین حرفه‌ ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که...

بورس 24: بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین چیست؟ بر اساس این گزارش، این بیمه‌ در جهت برقراری تأمین حرفه‌ ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌ باشند، در برابر مالکین ساختمان‌ ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، (جانی و مالی) عرضه شده است.