مدیرعامل «زگلدشت»: به نظر نمی رسد افزایش نرخی در محصولات شرکت روی دهد. با عدم افزایش نرخ و با تکیه بر افزایش نرخ های نیمه اول سال، شرکت خواهد توانست سود خوبی را برای خود رقم بزند.