به گزارش کدال نگر بورس٢۴، کهرام خبر از واگذاری یک باب ملک مسکونی واقع در سپاهان شهر به ارزش ٢ میلیارد تومان به منظور خرید تجهیزات و ماشین چاپ دیجیتال را داده است.