بورس ٢۴ : آمار و ارقام موجود از بازگشت نقدینگی سنگین به بورس حکایت دارد. سهامداران حقیقی که در سال ١٣٩٨ بازیگران اصلی بازار سرمایه بوده اند ، در هفته سوم آذرماه ١٢ هزار و ۵۵٣ میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس داد و ستد کردند تا بدین ترتیب آمار روزانه ٢۵٠٠ میلیارد تومان معامله خرد در هفته سپری شده از ماه نهم در کارنامه بازار سرمایه ثبت شود. آمار روزانه ٢۵٠٠ میلیارد تومان معامله خرد درحالی ثبت می شود که ارزش کل معاملات بازار سهام به طور متوسط روزانه ٣٧٠٠ میلیارد تومان بود و این آمار یعنی این که دوسوم بازار در اختیار حقیقی هاست...

بورس 24 : آمار و ارقام موجود از بازگشت نقدینگی سنگین به بورس حکایت دارد.

سهامداران حقیقی که در سال 1398 بازیگران اصلی بازار سرمایه بوده اند ، در هفته سوم آذرماه 12 هزار و 553 میلیارد تومان سهم در بورس و فرابورس داد و ستد کردند تا بدین ترتیب آمار روزانه 2500 میلیارد تومان معامله خرد در هفته سپری شده از ماه نهم در کارنامه بازار سرمایه ثبت شود.

آمار روزانه 2500 میلیارد تومان معامله خرد درحالی ثبت می شود که ارزش کل معاملات بازارسهام به طور متوسط روزانه 3700 میلیارد تومان بود و این آمار یعنی این که دوسوم بازار در اختیار حقیقی هاست.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

8.126 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

5.024 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

8.997 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

5.610 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

14.238 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

9.351 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

13.160 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

9.050 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.485 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

5.476 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

16.328 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

11.585 میلیارد تومان

هفته اول مهر

15.113 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.657 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

19.995 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

14.108 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

16.030 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.553 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

11.600 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

8.395 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

7.952 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

5.495 میلیارد تومان

هفته اول آبان

4.438 میلیارد تومان

هفته اول آبان

3.157 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

8.539 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

5.807 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

9.590 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

6.286 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

8.936 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

5.995 میلیارد تومان

هفته اول آذر

12.076 میلیارد تومان

هفته اول آذر

8.007 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

14.539 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

10.295 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

18.506 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

12.553 میلیارد تومان