به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت سیمرغ حدود ۵٢٠میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٢ میلیارد تومان مربوط به فروش آبان می باشد.