به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و دامداری فکا در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١٢۵ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٧ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.