به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١٠۶ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٧ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.