به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٩٢ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۶ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.