به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و صنعت شریف آباد در ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١١۵ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١١ میلیارد تومان مربوط به فروش آبان می باشد.