به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت معدنی دماوند حدود ١٢ میلیارد تومان می باشد.فروش آبان ماه نیز حدود ٢٠٠ میلیون تومان می باشد.