به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی نیرو محرکه در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٣۶١ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣٠میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.