به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٣٢ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۵ میلیارد تومان مربوط به آبان می باشد.