به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت الکتریک خودرو شرق حدود ٢٨۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٢ میلیارد تومان مربوط به آبان می باشد.