به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت محورسازان ایران خودرو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١۶١ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٢۵ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.