به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی آوه سینا اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را افشا نمود.