به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت نوسازی و ساختمان تهران در خصوص حل و فصل کلیه اختلافات با آقای مجتبی خائف و احمد انتظاری ملکی مطالب مهمی را منتشر نمود.