به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت نفت پارس در نظر دارد ،مرحله دوم افزایش سرمایه را از ٢٠٠میلیارد تومان به ٢۵٠ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده به منظور شرکت در افزایش سرمایه شرکت پالایش پارسیان سپهر به انجام برساند.