به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت دستورالعمل منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را منتشر نمود.