شرکت مخابرات ایران توانست عملکرد متفاوتی را در ۶ ماهه اول سال ٩٨ ارائه داده وانتشار صورتهای مالی بیانگر صعودی بودن شاخص های سودآوری میباشد .

بورس 24: شرکت مخابرات ایران توانست عملکرد متفاوتی را در 6 ماهه اول سال 98 ارائه داده وانتشار صورتهای مالی بیانگر صعودی بودن شاخص های سودآوری میباشد .

عملکرد سود شرکت اصلی

این شرکت در گزارش 6 ماهه اول سال 98 خود در بخش ثابت به سود قابل توجه 2400 میلیارد ریالی رسیده است، درحالیکه  که در دوره مشابه سال قبل با زیان 420 میلیارد ریالی همراه بوده است

گفتنی است این سود صرفاً مربوط به عملکرد شرکت اصلی (بخش ثابت) می باشد و شامل سود شرکت همراه اول که بخش مهمی از سود تلفیقی را تشکیل می دهد، نیست.

درآمدهای عملیاتی

نکته جالب توجه اینکه شرکت مخابرات ایران با درامد عملیاتی (بدون در نظر داشت سایر درآمدهای عملیاتی)، 25016 میلیارد ریالی در 6 ماهه به سود ناخالص 4062 میلیارد ریالی رسیده است  و این حاکی از بهبود بهره وری در بخش عملیات شرکت میباشد.

شرکت برای نیمه دوم سال با اتمام پروژه های درآمدزا، انتظار تحقق درآمد بیشتری را دارد که بدین ترتیب انتظار می رود سود ناخالص نیمه دوم بیش از نیمه اول محقق شده و درآمد شرکت اصلی نیز با رشد بهتری همراه شود.

سایر درآمدهای عملیاتی

از سوی دیگر سایر درآمد های عملیاتی در شرکت که بخش مهمی از سود عملیاتی را به خود اختصاص داده است با رشد بسیار خوبی در 6 ماهه همراه شده است. این درآمد ها برای کل سال 97 در سطح 17470 میلیارد ریال و در 6 ماهه اول سال 98 معادل 11840 میلیارد ریال محقق شده و انتظار تحقق درآمد 24000 میلیارد ریالی برای پایان سال جاری می رود.

به نظر می رسد درآمد های عملیاتی با توجه به اقدامات و برنامه های شرکت، برای سال جاری با جهش خوبی همراه و بسیار متفاوت از سال گذشته خواهد بود. همچنین این نکته شایان توجه است که در نیمه اول سال فقط در بخش ثابت حدود 40 ریال به ازای هر سهم سود تماما عملیاتی در مخابرات شناسایی شده است و تا پایان سال امکان رشد این عدد تا حداقل 2 برابر وجود دارد.

سود و زیان تلفیقی شرکت

با در نظر گرفتن رشد درآمد و سود شرکت همراه اول، به نسبت سال گذشته، شاهد رشد چشم گیر در سهم شرکت اصلی خواهیم بود و همین امر زمینه ساز رشد قیمتی این سهم بنیادی را فراهم خواهد آورد.

این موضوع در سود و زیان تلفیقی شرکت نیز مشهود و سود تلفیقی شرکت در 6 ماهه رشد 25 درصدی داشته است.

بدین ترتیب به نظر می رسد مخابراتی که برای سال 97 به سود 484 ریالی به ازا هر سهم رسیده بود برای سال جاری توان سودسازی بالاتری داشته و این امر می تواند به محرک رشد قیمتی سهم تبدیل شود.د.