به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ٣٨ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ٧دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ١ ماهه به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (تا تاریخ ١٣٩٨.١٠.١۵)جهت رعایت موارد فوق نموده است.