براساس لایحه بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۷ هزار ۸۰۰میلیارد ریال تهاتر شود.

بورس 24: براساس لایحه بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۷ هزار ۸۰۰میلیارد ریال تهاتر شود.

براساس لایحه بودجه سال 99 به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 97 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف 7 هزار 800میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

منبع: تسنیم