بودجه وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده ۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان تعیین شد که در مقایسه با بودجه ۵ هزار و ۷۲۴میلیارد تومانی سال گذشته کاهش یافته است.

بورس 24: در ماده واحده بودجه سال 99 در بخش دوم(جداول کلان) در جدول شماره 7 بودجه دستگاه های سیاست گذار، بودجه وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده55371416 میلیارد ریال تعیین شده است.

بودجه جاری این وزارتخانه30186263 میلیون ریال و بودجه عمرانی آن25185153 میلیارد ریال تعیین شده است.

بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال جاری(سال 98) بیش از 5724 میلیارد تومان استکهاین رقمبرای سال آینده کاهش یافتهاست.
وزارت جهاد کشاورزی , بودجه 99 ,

منبع: تسنیم