به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره صنعتی سپنتا افزایش سرمایه ٣٠۶ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.