بر اساس لایحه بودجه ٩٩ اوراق و اسناد تبصره بودجه و کارمزد تعهد پذیره نویسی انواع اوراق مالی اسلامی دولت قابل انتشار در سال ١٣٩٩ مشمول مالیات نمی‌شود.

بورس 24: بر اساس لایحه بودجه 99 اوراق و اسناد تبصره بودجه و کارمزد تعهد پذیره نویسی انواع اوراق مالی اسلامی دولت قابل انتشار در سال ١٣٩٩ مشمول مالیات نمی‌شود.

بر اساس لایحه بودجه 1399 کل کشور، در بند ل لایحه بودجه آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٣٩٩ ) مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

بر اساس جدول شماره 2 پیوست لایحه بودجه 99 کل کشور، درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی سال 1399 در شماره طبقه بندی 310100 آمده است، بند اول شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به میزان 800 هزار میلیارد ریال خواهد بود که طبق این لایحه معاف از مالیات خواهد شد.

م- ١ -به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠%) درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

٢ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

منبع: فارس