به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی سدید از شروع فرآیند اجرایی پروژه تولید لوله گوره به جاسک و تاثیر عمده بر کاهش زیان انباشته شرکت لوله سازی ماهشهر و به تبع آن کاهش زیان انباشته تلفیقی گروه صنعتی سدید خبر داد.