به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ریل پرداز سیر در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١۴٣ میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١٩ میلیارد تومان در آبان ماه تحقق یافته است.