مسیر شتابان خوبی در افق کوروش شکل گرفته و در تمامی آیتم ها شاهد پیشی گرفتن این شرکت از پیشبینی ها هستیم؛ چه در زمینه افتتاح شعب چه در زمینه فروش و چه در خصوص سود سازی، کوروش همچنان با شیب صعودی پیشتازی خود را حفظ کرده است.

بورس 24: مسیر شتابان خوبی در افق کوروش شکل گرفته و در تمامی آیتم ها شاهد پیشی گرفتن این شرکت از پیشبینی ها هستیم؛ چه در زمینه افتتاح شعب چه در زمینه فروش و چه در خصوص سود سازی، کوروش همچنان با شیب صعودی پیشتازی خود را حفظ کرده است.

در عملکرد آبان ماه همچنان شاهد ثبت فروش بالایی در شرکت هستیم، به طوری که فروش شرکت به سطح 794 میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که متوسط ماهانه 7 ماهه قبل به ازای هر ماه 640 میلیارد تومان فروش داشته است و بدین ترتیب شاهد تحول مهمی در فروش آبان ماه شرکت هستیم.

فروش 8 ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه 71 درصدی را به همراه داشته است که نشان می دهد سیر صعودی فروش شرکت با شتاب بیشتری همراه شده است.

کم کم فروش های ماهانه افق کوروش به رقم های بالای 800 میلیارد تومان در هر ماه بالغ شده و نشان از تحولات جدی فروش در این شرکت دارد.

همچنین افق در سرمایه گذاری های خود نیز موفقیت بالایی داشته است. در شرکت خارج بورسی سامان پویش تامین سود سازی 6 ماهه این شرکت با جهش 266 درصدی به بیش از 14 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین افق کوروش در حال سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی نیز می باشد. پس از بانک سامان و پگاه گلپایگان شاهد حضور افق در جمع سهامداران بالای 1 درصدی پگاه اصفهان نیز می باشیم و شایعاتی در خصوص احتمال ورود افق به سهامداران درصدی صنایع شیر ایران از هلدینگ های بزرگ لبنی کشور نیز به گوش می رسد.

نتایج این تغییر و تحولات در معاملات سهم نمود پیدا کرده و باعث تشکیل روند صعودی قوی در این سهم بنیادی با چشم انداز مثبت شده است.