به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش دادند.