بورس ٢۴ : شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در نیمه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رشد ۴١ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ٣۶ درصدی سود عملیاتی همراه شد ، اما سود خالص شرکت تنها ٩ درصد افزایش داشت. از سوی دیگر بررسی گزارش های ماهانه غشان از کاهش نسبی درآمدهای عملیاتی در ماه های اخیر حکایت دارد. فروش ریالی غشان در آبان ماه نسبت به مهر ٩ درصد و در قیاس با شهریور ١٢ درصد افت کرده است. این در حالی است که سهام غشان در بازار سرمایه که از اواسط شهریور ماه امسال از محدوده ٢۴٠٠ تومان تا روزهای پایانی آبان ماه تا محدوده ١٩٠٠ تومان اصلاح شده بود اخیرا با اقبال همراه شده و سعی دارد به قله قبلی قیمت خود نزدیک شود. حال آن که یک سال قبل بهای هر سهم غشان کمتر از ۴٠٠ تومان بود...