به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٩١٢ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این رقم در گزارش حسابرسی نشده ٩٧٢ ریال اعلام شده بود. همراه در مدت مشابه سال قبل ٩۶٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. افزایش درآمدهای عملیاتی به ٨۴٨۶ میلیارد تومان و کاهش مالیات به ۴٣۶ میلیارد تومان از نکات مثبت در گزارش حسابرسی شده این شرکت بود.