به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیشه و گاز در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٩١ میلیارد تومان فروش داشته است.فروش آبان ماه حدود ٣٧٠ میلیون تومان می باشد.