به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ۶٠ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٨ میلیارد تومان مربوط به فروش آبان می باشد.