به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شیمی دارویی داروپخش در ٨ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١٠٩ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١۶ میلیارد تومان متعلق به آبان ماه می باشد.