به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت ایران دارو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٨۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد داشته است که حدود ١۴ میلیارد تومان متعلق به آبان ماه می باشد.