به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروئی ره آورد تامین در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ۵۴ میلیارد تومان فروش داشته است که ۶میلیارد تومان مربوط به فروش آبان ماه می باشد.