به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت داروسازی فارابی حدود ۴۵۵ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧٣ میلیارد تومان در آبان ماه تحقق یافته است.