به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٢١۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ٢٧ میلیارد تومان متعلق به آبان ماه می باشد.