به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی تولید دارو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١٢٨ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ٢۴ میلیارد تومان متعلق به آبان ماه می باشد.