به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٨٣ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ١٣ میلیارد تومان متعلق به آبان ماه می باشد.