به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز اعلام نمود تعمیرات اساسی کوره انجام شده و فعالیت آن مجدد شروع شده است.