به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در ٨ ماهه منتهی آبان به حدود ١١۴۶۴ میلیارد تومان رسید.