به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ از خدمات خود ١١۴۶۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١۴١۶ میلیارد تومان آن مربوط به آبان ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۵ درصد رشد داشته است.