به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت آلومینیوم ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٢٢٩٠میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۴۵درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.فروش آبان ماه حدود ٢۴٧میلیارد تومان می باشد.