به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،چند شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش ارائه نمودند.