به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها از آخرین وضعیت خود گزارش دادند.