به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از وضعیت سود و زیان خود گزارش ارائه نمودند.